May 2022

Рӯйхати кормандони шуъбаи таҳқиқоти демографӣ

Submitted by WWW.IED.TJ on Tuesday, May 3, 2022 - 9:58am

1. Субхонов Акбар Идрисович (мудири шуъба, н.и.и.)
2. Қодиров Шодибек Шарифович (х.п.и., н.и.и.)
3. Исломов Ҳасан Саъдуллоевич (х.п.и., н.и.и.)
4. Холиқова Адиба (ходими илмї)
5. Муродов Мирамон (ходими хурди илмӣ)
6. Абдуалимова Нигора (ходими хурди илмӣ)
7. Шукуллобекова Гулрухсор Яздоншоевна (ходими хурди илмӣ)
8. Сафаров Абдувалӣ (ходими хурди илмӣ)
9. Шарапова Мадина Валиевна (лаборанти калон)
10. Саидмухторова Зарина (лаборанти калон)
11. Дӯстмухамедова Ақлия Ҳалимҷоновна (лаборанти калон)

Список сотрудников отдела демографических исследований

Submitted by WWW.IED.TJ on Tuesday, May 3, 2022 - 9:58am

1. Субхонов Акбар Идрисович (зав.отдел, к.э.н.)
2. Кодиров Шодибек Шарифович (в.н.с., к.э.н.)
3. Исломов Хасан Саъдуллоевич (в.н.с., к.э.н.)
4. Холикова Адиба (научный сотрудник)
5. Муродов Мирамон (младший научный сотрудник)
6. Абдуалимова Нигора (младший научный сотрудник)
7. Шукуллобекова Гулрухсор Яздоншоевна (младший научный сотрудник)
8. Сафаров Абдували (младший научный сотрудник)
9. Шарапова Мадина Валиевна (старший лаборант)
10. Саидмухторова Зарина (старший лаборант)

List of Employees of the Demographic Research Department

Submitted by WWW.IED.TJ on Tuesday, May 3, 2022 - 9:58am

1. Subkhonov Akbar Idrisovich (Head of Department, Candidate of Economics)
2. Kodirov Shodibek Sharifovich (Leading Researcher, Candidate of Economics)
3. Islomov Khasan Sadulloevich (Leading Researcher, Candidate of Economics)
4. Babadzhanov Rustam Mirzoevich (Leading Researcher, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor)
5. Kholikova Adiba (Researcher)
6. Nosirzoda Abdukhomid Abdugani (Researcher)
7. Murodov Miramon (Junior Researcher)
8. Abdualimova Nigora (Junior Researcher)

Рӯйхати кормандони шуъбаи моделсозӣ ва дурнамогирии равандҳои иҷтимоӣ-иқтисодӣ

Submitted by WWW.IED.TJ on Tuesday, May 3, 2022 - 12:48pm

1. Муминова Фарида Маҳмудовна (мудири шуъба, н.и.и.)
2. Юнусзода Холмуроди Қурбоналӣ (х.п.и., н.и.и.)
3. Махкамов Баҳодур Бурҳонович (х.п.и., н.и.и.) 
4. Тураев Барот Тураевич (ходими калони илмӣ)
5. Ишматова Дилором Алишеровна (ходими илмӣ)
6. Зунунӣ Насруллои Аъзам (ходими хурди илмӣ)
7. Шерматов Баҳриддин Убайдуллоевич (ходими калони илмӣ)

Список сотрудников отдела моделирования и прогнозирования социально-экономических процессов

Submitted by WWW.IED.TJ on Tuesday, May 3, 2022 - 12:48pm

1. Муминова Фарида Махмудовна (зав.отдел, к.э.н.)
2. Юнусзода Холмуроди Курбонали (в.н.с., к.э.н.)
3. Махкамов Баходур Бурхонович (в.н.с., к.э.н.)
4. Шерматов Бахриддин Убайдуллоевич (старший научный сотрудник)
5. Тураев Барот Тураевич (старший научный сотрудник)
6. Ишматова Дилором Алишеровна (научный сотрудник)
7. Зунуни Насруллои Аъзам (младший научный сотрудник)

List of Employees of the Department of Modeling and Forecasting of Socio-Economic Processes

Submitted by WWW.IED.TJ on Tuesday, May 3, 2022 - 12:48pm

1. Muminova Farida Makhmudovna (Head of Department, Ph.D. in Economics)
2. Yunuszoda Kholmurodi Kurbonali (Leading Researcher, Ph.D. in Economics)
3. Shermatov Bakhriddin Ubaydulloevich (Senior Researcher)
4. Turaev Barot Turaevich (Senior Researcher)
5. Ishmatova Dilorom Alisherovna (Scientist)
6. Zununi Nasrulloi Azam (Junior Researcher)
7. Muminov Mumin Nuriddinovich (Junior Researcher)
8. Mirboboeva Shahlo Karimovna (Junior Researcher)

Рӯйхати кормандони шуъбаи таҳқиқоти инфрасохторӣ

Submitted by WWW.IED.TJ on Tuesday, May 3, 2022 - 7:37pm

1. Рауфӣ Абдуғаффор (мудири шуъба, д.и.и., профессор)
2. Бобоев Олимҷон (с.х.и., д.и.и., профессор)
3. Обидов Камол Раҳматович (х.п.и., н.и.и.)
4. Бобоев Комилҷон Олимҷонович (х.п.и., н.и.и.)
5. Мирзоева Ҷонона Пирумшоевна (х.п.и., н.и.и.)
6. Рауфӣ Фирӯза Абдуғаффорзода (ходими калони илмӣ)
7. Тоҷев Манучеҳр Наҷмиддинович (ходими илмӣ)
8. Шодиев Ҷаъфар Розибекович (ходими илмӣ)
9. Ахмедова Азизахон Муҳаммадхуҷаевна (ходими хурди илмӣ)
10. Ибрагимов Виктор Мухторович (ходими хурди илмӣ)

Список сотрудников отдела инфраструктурных исследований

Submitted by WWW.IED.TJ on Tuesday, May 3, 2022 - 7:37pm

1. Рауфи Абдугаффор (зав.отдел, д.э.н., профессор)
2. Бобоев Олимджон (г.н.с., д.э.н., профессор)
3. Обидов Камол Рахматович (в.н.с., к.э.н.)
4. Бобоев Комилджон Олимджонович (в.н.с., к.э.н.)
5. Мирзоева Джонона Пирумшоевна (в.н.с., к.э.н.)
6. Рауфи Фируза Абдугаффорзода (старший научный сотрудник)
7. Тоджев Манучехр Наджмиддинович (научный сотрудник)
8. Шодиев Джаъфар Розибекович (научный сотрудник)
9. Ахмедова Азизахон Мухаммадхуджаевна (младший научный сорудник)
10. Ибрагимов Виктор Мухторович (младший научный сорудник)

List of Employees of the Infrastructure Research Department

Submitted by WWW.IED.TJ on Tuesday, May 3, 2022 - 7:37pm

1. Raufi Abdugaffor (Head of Department, Doctor of Economics, Professor)
2. Boboev Olimjon (Senior Researcher, Doctor of Economics, Professor)
3. Obidov Kamol Rakhmatovich (Leading Researcher, Candidate of Economics)
4. Boboev Komildzhon Olimdzhonovich (Leading Researcher, Candidate of Economics)
5. Mirzoeva Dzhonona Pirumshoevna (Leading Researcher, Candidate of Economics)
6. Mahkamov Bakhodur Burkhonovich (Leading Researcher, Candidate of Economics)
7. Raufi Firuza Abdugafforzoda (Senior Researcher)

Рӯйхати кормандони шуъбаи таҳқиқоти назариявӣ ва робитаҳои иқтисоди хориҷӣ

Submitted by WWW.IED.TJ on Wednesday, May 4, 2022 - 10:11am

1. Каримова Мавзуна Тимуровна (мудири шуъба, д.и.и., дотсент)
2. Шарипов Баҳром Маҳмудович (сарходими илмӣ, д.и.и.)
3. Довгялло Яна Павловна (х.п.и., н.и.и.)
4. Назаров Дмитрий Талбакович (х.п.и., н.и.и.)
5. Холбобоев Файзулло Самадович (х.п.и., н.и.и.)
6. Шералиев Зикрулло Абдуҳомидович (ходими калони илмӣ)
7. Шодиева Замира (ходими илмӣ)
8. Юсупова Малика (ходими илмӣ)
9. Носирзода Абдуҳомид Абдуғанӣ (ходими илмӣ)

 

List of Employees of the Department of Economic Theory and International Economic Relations

Submitted by WWW.IED.TJ on Wednesday, May 4, 2022 - 10:11am

1. Karimova Mavzuna Timurovna (Head of Department, Doctor of Economics, Docent)
2. Sharipov Barom Maњmudovich (Senior Researcher, Doctor of Economics)
3. Dovgyallo Yana Pavlovna (Leading Researcher, Candidate of Economics)
4. Nazarov Dmitry Talbakovich (Leading Researcher, Ph.D. in Economics)
5. Kholboboev Faizullo Samadovich (Leading Researcher, Candidate of Economics)
6. Sheraliev Zikrullo Abduhomidovich (Senior Researcher)
7. Chodieva Zamira (Researcher)
8. Yusupova Malika (Researcher)
9. Abdulloeva Gulnoza (Senior Laboratory Assistant)

Рӯйхати кормандони шуъбаи таҳқиқоти рушд ва ҷойгиркунии қувваҳои истеҳсолкунанда

Submitted by WWW.IED.TJ on Wednesday, May 4, 2022 - 10:21am

1. Қаюмов Нуриддин Қаюмович (мудири шуъба, академики АМИТ, д.и.и., профессор)
2. Хоналиев Назаралӣ (с.х.и., д.и.и.)
3. Садридинов Сайфидин (с.х.и., д.и-к.)
4. Раҷабов Қозӣ Раҷабович (х.п.и., н.и.и.)
5. Арифов Ҳомидҷон Обидович (х.п.и., н.и.мин)
6. Абдуалимов Баҳром Абдулазимович (х.п.и., н.и.и.)
7. Қаюмов Сайфиддин (х.п.и., н.и.и.)
8. Абдухолиқов Уктам Абдуллоевич (ходими калони илмӣ)
9. Акрамов Амонуллохон Зикриёевич (ходими калони илмӣ)
10. Тағоева Гулчеҳра Маҳмудовна (ходими калони илмӣ)

Список сотрудников отдела исследования развития и размещения производительных сил

Submitted by WWW.IED.TJ on Wednesday, May 4, 2022 - 10:21am

1. Каюмов Нуриддин Каюмович (зав.отдел, академик НАНТ, д.э.н., профессор)
2. Хоналиев Назарали (г.н.с., д.э.н.)
3. Садридинов Сайфидин (г.н.с., д.с-х.н.)
4. Раджабов Кози Раджабович (в.н.с., к.э.н.)
5. Арифов Хомиджон Обидович (в.н.с., к.мин.н.)
6. Абдуалимов Бахром Абдулазимович (в.н.с., к.э.н.)
7. Каюмов Сайфиддин (в.н.с., к.э.н.)
8. Абдухоликов Уктам Абдуллоевич (старший научный сотрудник)
9. Акрамов Амонуллохон Зикриёевич (старший научный сотрудник)
10. Тагоева Гулчехра Махмудовна (старший научный сотрудник)

List of Employees of the Research Department for the Development and Allocation of Productive Forces

Submitted by WWW.IED.TJ on Wednesday, May 4, 2022 - 10:21am

1. Kayumov Nuriddin Kayumovich (Head of Department, Academician of NAST, Doctor of Economics, Professor)
2. Khonaliev Nazarali (Senior Researcher, Doctor of Economics)
3. Khabibov Safiulloh (Senior Researcher, Doctor of Economics, Professor)
4. Sadridinov Saifidin (Senior Researcher, Doctor of Agricultural Sciences)
5. Radjabov Kozi Radjabovich (Leading Researcher, Candidate of Economics)
6. Arifov Khomijon Obidovich (Leading Researcher, Ph.D.)
7. Abdualimov Bakhrom Abdulazimovich (Leading Researcher, Candidate of Economics)

ИДЕОЛОГИЯИ МИЛЛӢ – НЕРУИ БУЗУРГИ ДАВЛАТДОРӢ

Submitted by IED.TJ on Wednesday, May 4, 2022 - 4:09pm

Имрӯз рушди технологияҳои иттилоотӣ ва коммуникатсионӣ воситаи мувофиқ баҳри тарғиби ғоя ва арзишҳои гуногуни ифротию террористӣ шуда, ба парокандагии ғоявии ҷомеа мусоидат менамояд. Барои таъмини ҳимояи манфиатҳои миллӣ алоқамандии сиёсат ба амнияти идеологӣ* ҳамчун омили таҳкими амнияти миллӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон аҳамияти хосса дорад. Омили идеологӣ* ҳамчун василаи танзимкунандаи рафтори субъектони сиёсат қудрати низомсоз дорад, зеро неруе, ки ба ҳуҷумҳои идеологии* бегонагон муқовимат карда метавонад, танҳо идеологияи* миллӣ мебошад.

Рӯйхати кормандони шуъбаи таҳқиқоти муқоисавии иқтисодӣ

Submitted by WWW.IED.TJ on Wednesday, May 4, 2022 - 5:18pm

1. Саидмуродзода Лутфулло Ҳабибулло (мудири шуъба, узви вобастаи АМИТ д.и.и., профессор)
2. Ҷонмамадов Шермамад Бекмамадович (с.х.и., д.и.и., профессор)
3. Назири Гулбаҳор Назир (х.п.и., д.и.и.)
4. Бобозода Ғулом Ҷура (х.п.и., н.и.и.)
5. Коваленко Валерий Петрович (х.п.и., н.и.и.)
6. Холова Шарофат Нуруллоевна (ходими илмӣ)
7. Мирзоев Фирӯз Кароматуллоевич (ходими хурди илмӣ)
8. Аюбов Ҳусейн Файзидинович (лаборанти калон)
 

Список сотрудников отдела сравнительных экономических исследований

Submitted by WWW.IED.TJ on Wednesday, May 4, 2022 - 5:18pm

1. Саидмуродзода Лутфулло Хабибулло (зав.отдел, член-корр. НАНТ, д.э.н., профессор)
2. Джонмамадов Шермамад Бекмамадович (д.э.н., профессор)
3. Назири Гулбахор Назир (в.н.с., д.э.н.)
4. Бобозода Гулом Джура (в.н.с., к.э.н.)
5. Коваленко Валерий Петрович (в.н.с., к.э.н.)
6. Холова Шарофат Нуруллоевна (научный сотрудник)
7. Мирзоев Фируз Кароматуллоевич (младший научный сотрудник)
8. Аюбов Хусейн Файзидинович (старший лаборант)

List of Employees of the Department of Comparative Economic Researches

Submitted by WWW.IED.TJ on Wednesday, May 4, 2022 - 5:18pm

1. Saidmurodzoda Lutfullo Khabibullo (Head of Department, Corresponding Member of NAST, Doctor of Economics, Professor)
2. Jonmamadov Shermamad Bekmamadovich (Doctor of Economics, Professor)
3. Naziri Gulbahor Nazir (Leading Researcher, Doctor of Economics)
4. Bobozoda Gulom Jura (Leading Researcher, Ph.D. in Economics)
5. Kovalenko Valery Petrovich (Leading Researcher, Ph.D. in Economics)
6. Kholov Mahmudjon (Leading Researcher, Ph.D. in Economics)
7. Holova Sharofat Nurulloevna (Research Fellow)

Рӯйхати кормандони шуъбаи таҳқиқоти институтсионалӣ

Submitted by WWW.IED.TJ on Wednesday, May 4, 2022 - 5:32pm

1. Алимов Анвар Латипович (мудири шуъба, н.и.и.)
2. Бабаджанов Рустам Мирзоевич (н.и.и., дотсент)
3. Ҷалилзода Дилшод Раҷабмурод (х.п.и., н.и.и.)
4. Ҷонакова Гулҷаҳон Абдулманоновна (х.п.и., н.и.и.)
5. Шарафидинова Гулчеҳра Ёдгоровна (ходими калони илмӣ)
6. Аюбӣ Фируза (ходими калони илмӣ)
7. Назриева Таманно Ҷурабековна (ходими хурди илмӣ)
8. Мухамедов Насим Самидҷонович (лаборанти калон)

 

Pages