Шамсуллозода Холназар

Рисола
 Хулоса
Автореферат TJ
Автореферат RU
Тақризи роҳбари илмӣ 1
Тақризи роҳбари илмӣ 2
 Тақризи Муқарризи расмии якум
Тақризи Муқарризи расмии дуюм
 Тақризи ташкилоти пешбар
Маълумот оиди роҳбари илмӣ 1
Маълумот оиди роҳбари илмӣ 2
Қарор
Ризоияти Муқарризи расмии якум
Ризоияти Муқарризи расмии дуюм
Маълумот оиди ташкилоти пешбар
Тақриз ба автореферати диссертатсия 1
Тақриз ба автореферати диссертатсия 2
Тақриз ба автореферати диссертатсия 3
Тақриз ба автореферати диссертатсия 4
Тақриз ба автореферати диссертатсия 5
Протоколи ҷаласаи Шӯрои диссертатсионӣ
Хулосаи Шӯрои диссертатсионӣ